top of page

Psychomotoriek bij kinderen

Wat is psychomotoriek?

De psychomotoriek richt zich op de samenwerking tussen de motoriek, het emotionele en het denkvermogen. Via bewegingsopdrachten kunnen de motorische vaardigheden verbeterd worden, maar wordt er ook gewerkt aan het welbevinden van het kind (door bijvoorbeeld het zelfvertrouwen te verbeteren of faalangst te verminderen). De cognitieve ontwikkeling (ruimtelijke begrippen, visuele perceptie, oriëntatie in tijd en ruimte) maakt hier ook deel van uit.

Psychomotorische therapie richt zich niet alleen op de behandeling van fijn- en/of grofmotorische problemen. Ook aspecten als schrijfmotoriek, lateralisatie, werkhouding, aandacht en concentratie, visueel-ruimtelijke vaardigheden en denk- en leerstijl komen aan bod.

Doelgroep

 

Kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren met moeilijkheden op vlak van:

  • Grove motoriek: bewegingsangst, houterig bewegen, evenwicht, balvaardigheid, oog-handcoördinatie, sprongkracht,..

  • Fijne motoriek: zelfredzaamheid, knippen, kleuren, veters strikken, prikken, scheuren, ..

  • Schrijfmotoriek: tekenen, juiste pengreep, moeite met het leren schrijven, niet vlot/slordig/onleesbaar schrijven, pijn hebben bij het schrijven,….bvb.: Uw kleuter uit de derde kleuterklas heeft nog geen goede pengreep, heeft moeite om de schrijfpatronen uit te voeren of heeft problemen met handkeuze en lateraliteit (voorkeurswerkrichting) of is nog niet schoolrijp.

  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden: moeite met puzzelen, rekenbegrippen, bouwen,…

  • Specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen

De praktijk Schepdaal heeft ook aandacht voor specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen (zoals DCD, AD(H)D, ASS, faalangst, CVI, ...) en de therapie wordt hieraan aangepast.

Werking

 

Wanneer een kind in de praktijk wordt aangemeld start ik steeds met een oudergesprek (intake).

Vervolgens stel ik een psychomotorisch onderzoek samen dat aansluit bij de hulpvraag. De resultaten worden dan samengevat in een uitgebreid en begrijpbaar verslag dat tijdens het adviesgesprek met de ouders wordt besproken.

Indien nodig wordt therapie opgestart. Hiervoor kan u terugbetaling krijgen van de mutualiteit (mits voorschrift van arts). Er worden ook tips meegegeven voor thuis en op school.

Het belangrijkste therapeutische middel is beweging. Het wordt ondersteund en aangenaam gemaakt met behulp van allerlei materiaal dat uitnodigt om te bewegen.

Regelmatig wordt een evaluatie opgemaakt met verslag. Daarnaast hecht ik veel belang aan een transparante communicatie met alle betrokken partijen. Zo kan er op vraag van de ouders en de school een regelmatig overleg worden gepland  rond de vorderingen van het kind.

bottom of page