top of page

PRIVACYVERKLARING
Versie januari 2020
 
De praktijk Schepdaal  neemt jouw privacy zeer ernstig en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit  aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via mail.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en  hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk Schepdaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als de praktijk Schepdaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.
 
Uw persoonsgegevens worden door de praktijk Schepdaal verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 •  Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de praktijk Schepdaal

 •  Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 •  Het contacteren van leden voor informatie in verband met de werking van de praktijk, de lessen,…

 •  Het aanpassen van de inhoud van de lessen aan de noden van de deelnemers

 •  Het onderverdelen van de deelnemers in leeftijdsgroepenVoor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en opslagen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

 • Lichamelijke en psychische informatie van de deelnemers

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft  zullen wij niet aan derden doorgeven , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
De praktijk Schepdaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Nadien wordt u gevraagd of uw persoonsgegevens nog langer mogen bewaard worden.
 
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de praktijk Schepdaal van uw gegevens kennis zouden kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 
Wijziging privacy statement 
De praktijk Schepdaal kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 januari 2020  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

bottom of page